بدون راننده

قیمت روزانه 800 هزار تومان
قیمت هفتگی 4,500,000 تومان

با راننده

ساعتی 50,000 تومان
ترانسفر 300,000 تومان