بدون راننده

قیمت روزانه 450 هزار تومان
قیمت هفتگی 3,000,000 تومان

با راننده

ساعتی 30,000 تومان
ترانسفر 220,000 تومان

 

اشتراک گذاری: