بدون راننده

قیمت روزانه 350 هزار تومان
قیمت هفتگی 2,300,000 تومان

با راننده

ساعتی 25,000 تومان
ترانسفر 180,000 تومان

 

اشتراک گذاری: