بدون راننده

قیمت روزانه 1,000,000 تومان
قیمت هفتگی 7,000,000 تومان

با راننده

ساعتی 60,000 تومان
ترانسفر 320,000 تومان

اشتراک گذاری: